หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านด่าน

   
"เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"
 
 
พันธกิจ
 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่

ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
ยุทธศาสตร์ อบต.บ้านด่าน


 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10