ท่านต้องการให้ อบต.บ้านด่าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
14.29%
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
42.86%
ด้านระบบ internet ตำบล ( 3 )
42.86%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%