หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  พนักงาน อบต.  
 
 


นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัด อบต.บ้านด่าน


นายศุภกิตติ์ กาวิละ
รองปลัด อบต. บ้านด่าน
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวกรภัทร์ นวโศภาธนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเพ็ชร เกี๋ยวคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นางสาวมัณฑนา พุฒแดง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวปรียาธร มั่นคง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวอทิตยา อ้นชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พันจ่าเอกสุริยา โตงิ้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงาน
 


นางสาวภัทธาวดี มั่นเหมาะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอภิญญา พรานบุญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมพงศ์ บุญเม่น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวกรรณิการ์ จิตรจรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์สกล บุญเม่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายรัก โพธิ์พิเนตร
พนักงานขับรถยนต์


นายชญานนท์ มั่นเหมาะ
พนักงานขับรถยนต์


นายเมืองแมน บุญเม่น
คนงานทั่วไป