หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  หนังสือสั่งการ สถ.  
 
 
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2565
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว259 28 ม.ค. 2565
การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว281 28 ม.ค. 2565
การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว258 28 ม.ค. 2565
สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) สน.บถ. มท 0809.3/ว114 28 ม.ค. 2565
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กพส. มท 0810.7/ว260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2565
สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว244 28 ม.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว243 28 ม.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว241 28 ม.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว240 28 ม.ค. 2565
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245 27 ม.ค. 2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238 27 ม.ค. 2565
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2565
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4 27 ม.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2565
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242 27 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,189
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10