หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว2650  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2649  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1124  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1122  การประเมินสถานศึกษาเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1123  ขอส่ง คู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1130  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คุ้มค่า ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2647  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.2/ว1125  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.2/ว1126 ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.2/1127  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.2/ว1128  การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.2/ว2646  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.5/1129  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
สท 0023.1/ว 1121  ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1110  ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2563 - 2564 และรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562-2563  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1116  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1115  1-โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว1115 2-โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2635 กลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน KidDiary School  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2634 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/6413  การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ. แทนตำแหน่งว่าง  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/6385 อำเภอเมืองสุโขทัย  การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว6416  ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทแพสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2630  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2629  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.4/ว2627  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
สท0023.3/ว2628  รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 544
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10