หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายผิน พยัคฆ์น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.2/ว809 ขอเชิญประชุม  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.2/813 ขอเชิญประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2564  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว2131 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว2153 การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว808 การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กฯ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระยะที่ ๒  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2132 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/793 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว804 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว792 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.2/803 แจ้งเทศบาลส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว791 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว2122 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว790 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ประชาสัมพันธ์ การเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2121 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว778 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2120 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว2119 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว2123 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/802 ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว799 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำที่ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศษรฐกิจฐานรากฯ ในแบบฟอร์ม สทนช.๐๐๔  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว797 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว796 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว795 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว794 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
สท0023.4/ว780 ขอหารือกรณีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารของสถานที่กลางสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
สท 0023.2/782 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 12 พ.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 598
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-689-247
หรือ 095-634-7384Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10