ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จังหวัดสุโขทัย Admin | e-Mail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เกร็ดความรู้ชุมชน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 11111111111
รางวัลที่ได้รับ
ดูท้ั้งหมด
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในด้านการขอน้ำอุปโภค/บริโภค
 • น้อยที่สุด
 • น้อย
 • ปานกลาง
 • มาก
 • มากที่สุด
 • ดูท้ั้งหมด
   ลิงค์สำคัญ
   สถิติเว็บไซต์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    นโยบาย

  คำแถลงนโยบาย
  ของ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  วันที่  ๒๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
  ************************************************************
     เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๘  บัญญัติไว้ว่า  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     กระผม  นายผิน  พยัคฆ์น้อย  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลบ้านด่าน เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลบ้านด่าน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา  ๔  ปี  ในการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชนในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้ กระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบล  บ้านด่าน ว่าจะบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลบ้านด่านน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลบ้านด่าน ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


     นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลบ้านด่าน ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล กระผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลบ้านด่าน      มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การได้ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ประจำ ทำให้ทราบสภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลบ้านด่าน ต่อไป
   กระผมยอมรับว่าอนาคตในทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและความต้องการของประชาชนตำบลบ้านด่าน ว่าจะเลือกผู้บริหารระดับท้องถิ่นลักษณะไหนเข้ามาบริหาร ดังนั้น กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะมุ่งมั่นตั้งใจ และขอทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจเพื่อพัฒนาตำบลบ้านด่าน ให้มีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้รับทราบต่อไป
   ท่านประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่          ตามแผนพัฒนาตำบลและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
     นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในวันนี้ ก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการดังข้างต้น โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด  ๖  ด้านด้วยกัน ดังนี้
     ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
        ๑.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนน    ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
        ๑.๒  สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล เช่น การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
        ๑.๓  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
        ๑.๔  ให้การสนับสนุนด้านการเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน
        ๑.๕  ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
        ๑.๖  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด่านให้ครอบคลุมทั่วถึง

      ๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้    ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  ในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
        ๒.๑  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม   ขนาดย่อม
        ๒.๒  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
        ๒.๓  ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        ๒.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
        ๒.๕  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านด่าน

      ๓.  นโยบายด้านสังคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตำบลบ้านด่านเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้
        ๓.๑  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
        ๓.๒  ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
        ๓.๓  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
        ๓.๔  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่   ขาดแคลน
        ๓.๕  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

      ๔.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้
        ๔.๑  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
        ๔.๒  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านด่าน มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
        ๔.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านด่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
        ๔.๔  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลบ้านด่าน ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
        ๔.๕  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
        ๔.๖  ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
        ๔.๗  การพัฒนาจัดสร้างที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล
        ๔.๘  รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

      ๕.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
        ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
        ๕.๒  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
        ๕.๓  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
        ๕.๔  ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
        ๕.๕  จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่
        ๕.๖  ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล
        ๕.๗  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลบ้านด่าน เช่น   งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
        ๕.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี
        ๕.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
        ๕.๑๐  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

      ๖.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
        ๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลบ้านด่าน”
        ๖.๒  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
        ๖.๓  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
        ๖.๔  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
        ๖.๕  สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
        ๖.๖  เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น   มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
        ๖.๗  สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ
        ๖.๘  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการ ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
        ๖.๙  บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
        ๖.๑๐  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
        ๖.๑๑  ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ
        ๖.๑๒  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลบ้านด่าน

      เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
   
      นโยบายทั้ง  ๖  ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้    หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลบ้านด่าน ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลบ้านด่าน เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ดังนั้น ในระยะเวลา  ๔  ปีต่อไปนี้ กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลบ้านด่าน ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ


  ***************************************************

   

   

   

   


   

   
   
     
      
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 93/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 67140
  โทรศัพท์ 055-634172 055-689247 E-mail info@bandan-st.go.th