ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จังหวัดสุโขทัย Admin | e-Mail

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เกร็ดความรู้ชุมชน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รางวัลที่ได้รับ
ดูท้ั้งหมด
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในด้านการขอน้ำอุปโภค/บริโภค
 • น้อยที่สุด
 • น้อย
 • ปานกลาง
 • มาก
 • มากที่สุด
 • ดูท้ั้งหมด
   ลิงค์สำคัญ
   สถิติเว็บไซต์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    ข้อมูลทั่วไป

  ข้อมูลทั่วไป

  คำขวัญ
  บ้านด่านนั้นคือหน้าด่านสุโขทัย
  มีเขาค่ายศูนย์รวมใจอันสูงส่ง
  ไปบ้านด่านนมัสกรหลวงพ่อจง
  ลืมไม่ลงเขื่อนเกิดผลคนได้ไป

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
  สภาพทั่วไป

    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และอาณาเขต
   ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านด่าน คำว่า บ้านด่าน มาจากคำว่า เมืองหน้าด่าน ซึ่งในสมัยก่อนเป็นเมืองหน้าด่านที่คอยสกัดข้าศึกจากพม่าที่จะเข้ามาตีเมืองสุโขทัย ซึ่งคือที่จุดเขาค่ายในปัจจุบัน
   ตำบลบ้านด่านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีทิวเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกต่อแนวยาวไป ด้านทิศใต้ของพื้นที่ มีคลองแม่รำพันเป็นคลองสายหลัก ไหลผ่านทางทิศตะวันตกไปด้านทิศตะวันออก           เข้าสู่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง คลองแม่รำพันเป็นคลองสายหลักของตำบลแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร

  ที่ตั้ง
    ทิศเหนือ             ติดต่อตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย
    ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
    ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
    ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลลานหอย ตำบลวังลึก  และตำบลหนองหญ้าปล้อง
                               อำเภอบ้านด่านลานหอย
   

   เขตการปกครองและประชากร
   ตำบลบ้านด่านมีพื้นที่ทั้งหมด 60,000 ไร่ (96 ตารางกิโลเมตร) แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน (เป็นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน) ดังนี้

  หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวนพื้นที่

  ไร่

  ตร.กม.

  คิดเป็น % ของ พื้นที่ทั้งหมด

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  บ้านหนองจัง

  บ้านด่าน

  บ้านด่าน

  บ้านบ่อไม้แดง

  บ้านวังแดด

  บ้านวังส้มป่อย

  บ้านหนองน้ำขุ่น

  บ้านนาตาปาด

  3,125

  20,625

  3,750

  3,750

  6,250

  6,875

  11,250

  4,375

  5

  33

  6

  6

  10

  11

  18

  7

  5.20

  34.38

  6.25

  6.25

  10.42

  11.46

  18.75

  7.29

  รวม

  60,000

  96

  100

   

  ประชากรตามทะเบียนราษฎร

  หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวน

  ครัวเรือน

  จำนวนประชากร

  ชาย

  หญิง

  รวม

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  บ้านหนองจัง

  บ้านด่านเหนือ

  บ้านด่านกลาง

  บ่อบ่อไม้แดง

  บ้านวังแดด

  บ้านวังส้มป่อย

  บ้านหนองน้ำขุ่น

  บ้านนาตาปาด

  202

  417

  215

  295

  284

  76

  196

  58

  345

  575

  395

  500

  492

  139

  299

  95

  374

  572

  408

  538

  488

  148

  294

  93

  719

  1,147

  803

  1,038

  980

  287

  593

  188

  รวม

  1,743

  2,840

  2,915

  5,755

   

  ประชากรตามข้อมูล จปฐ. ปี 2554 

  หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวน

  ครัวเรือน

  จำนวนประชากร

  ชาย

  หญิง

  รวม

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  บ้านหนองจัง

  บ้านด่านเหนือ

  บ้านด่านกลาง

  บ่อบ่อไม้แดง

  บ้านวังแดด

  บ้านวังส้มป่อย

  บ้านหนองน้ำขุ่น

  บ้านนาตาปาด

  165

  245

  161

  228

  233

  57

  159

  50

  235

  324

  256

  354

  377

  76

  193

  74

  254

  344

  290

  407

  446

  90

  206

  72

  489

  668

  546

  761

  823

  166

  399

  146

  รวม

  1,298

  1,889

  2,109

  3,998

   

   

                 จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

  จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ. 2) พ.ศ. 2554 

         ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

  ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
  น้อยกว่า 1 ปี เต็ม 4 9 13
  1 ปีเต็ม – 2 ปี 39 27 66
  3 ปีเต็ม – 5 ปี 79 62 141
  6 ปีเต็ม – 11 ปี 163 144 307
  12 ปีเต็ม – 14 ปี 94 90 184
  15 ปีเต็ม – 17 ปี 77 82 159
  18 ปีเต็ม – 25 ปี 160 160 320
  26 ปีเต็ม – 49 ปี 596 664 1260
  50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 278 340 681
  มากว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 4 245 311 556
  รวมทั้งหมด 1,735 1,889 3,687

   

  จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ (จากข้อมูลการสำรวจ จปฐ. ปี 2554)

  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้พิการ
  1 บ้านหนองจัง 77 3
  2 บ้านด่าน 123 3
  3 บ้านด่าน 126 4
  4 บ่อบ่อไม้แดง 150 2
  5 บ้านวังแดด 117 5
  6 บ้านวังส้มป่อย 29 1
  7 บ้านหนองน้ำขุ่น 46 1
  8 บ้านนาตาปาด 16 2
    รวม 684 21

   

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

  ลำดับ อาชีพหลัก จำนวนครัวเรือน จำนวน ผลผลิต(ก.ก./ไร่) หมายเหตุ
  1 ทำนาปี 680 16,800 (ไร่) 450  
  2 ทำนาปรัง 127 200 (ไร่) 750  
  3 เลี้ยงสัตว์ 353 5,848 (ตัว) - วัวเนื้อ

   

  หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้แก่

   ลำดับ ประเภท จำนวน ที่ตั้ง
  1 โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 3 หมู่ 4,5
  2 ปั๊มน้ำมัน 5 หมู่ 1,4,5
  3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 46 หมู่ 1,2,3,4,5,7,8
  4 โรงสีข้าว 18 หมู่ 1,3,4,5,6,7,8
  5 โรงเหล้าพื้นเมือง  2 หมู่ 1,5
  6 ร้านซ่อมยานยนต์ 8 หมู่ 1,2,4,5
  7 ฟาร์มหมู 3 หมู่ 2
  8

  ร้านเสริมสวย

  3 หมู่ 2,3,4
  9 ร้านถ่ายเอกสาร 2

  หม

   
   
     
      
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 93/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 67140
  โทรศัพท์ 055-634172 055-689247 E-mail info@bandan-st.go.th